top of page

Fan Group

Public·8 members
Mateo Watson
Mateo Watson

Nota De Evaluare Onorariu Expertiza Contabila3) Conform legii, în vederea efectuării e., instanţa numeşte unul sau trei experţi, stabilind, totodată, punctele nelămurite asupra cărora aceştia urmează să se pronunţe (de exemplu, probleme tehnice, contabile, medicale etc.) şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza. Dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii experţilor, ei se vor numi de către instanţă, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, de pe lista întocmită şi comunicată de biroul local de e. Când este necesar, instanţa va solicita efectuarea e. unui laborator sau unui institut de specialitate; la efectuarea e. în aceste condiţii pot participa şi experţi desemnaţi de părţi, dacă prin lege nu se dispune altfel. în domeniile strict specializate, în care nu există experţi autorizaţi, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti din domeniul respectiv; punctul de vedere va fi prezentat în camera de consiliu sau în şedinţă publică, părţile fiind îndreptăţite să pună şi ele întrebări. încheierea de numire a expertului va trebui să mai cuprindă obiectul e. şi întrebările la care expertul urmează să răspundă, va stabili termenul depunerii raportului de e. şi va stabili provizoriu şi onorariul expertului.
nota de evaluare onorariu expertiza contabila


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2tREYF&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3UClD574-GsRPtZ-W3wtSL8) Potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, efectuarea e. tehnice judiciare, dispusă de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de alte organe cu atribuţii jurisdicţionale, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. Organul îndreptăţit să dispună efectuarea e. tehnice judiciare numeşte expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul e. şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de e., fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze e. Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numită în calitate de expert să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, şi un expert sau un specialist, nominalizat de ea. în cazul în care pentru efectuarea e. dispuse, expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea e., în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop. Raportul de e., însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea e., dacă este cazul, se depun la biroul local pentru e. judiciare tehnice şi contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea e. Onorariul definitiv pentru e. tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea e., în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru e. judiciare tehnice şi contabile.


In baza informatiilor transmise de dvs, voi prezenta inchiderea conturilor aferente elementelor care nu necesita valorificare / casare, insa pentru acestea voi prezenta doar scaderea din evidenta, fara a lua in seama daca sunt sau nu vandute, daca sunt sau nu predate catre firme specializate de deseuri sau daca sunt sau nu preluate de catre asociati, mai cu seama, ca, asa cum am mentionat, pentru vanzarea cladirii nu oferiti nici un pret de vanzare. Deci, ce nota contabila sa prezentam? 350c69d7ab


About

Welcome to the group! Get updates and share videos.
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page